Wypełnij
formularz

Informacja o współadministrowaniu

INFORMACJA O WSPÓŁADMINISTROWANIU
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(Zasadnicza treść uzgodnień Współadministratorów)

W związku z tym, że Novdom sp. z o.o. oraz spółki celowe (dalej jako „SPV”) – których pełna lista znajduje się z załączniku nr 1 poniżej – wspólnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności marketingowej grupy zdecydowały się zawrzeć umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi.

Punkt kontaktowy

Współadministratorzy ustanowili punkt kontaktowy, z którym podmiot danych może kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail rodo@novdom.pl lub na adres: ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz. Obsługę punktu kontaktowego prowadzi Novdom Sp. z o.o. jako Współadministrator wiodący.

Na podstawie zawartej umowy Współadministratorzy ustalili, że:

1. Wszyscy Współadministratorzy zobowiązani są do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz do sprawowania kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,
 • realizacji podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO z zastrzeżeniem, że Współadministratorzy mogą prowadzić wspólny rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania dla procesów przetwarzania, w ramach których dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi podmiotów danych,
 • uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania (realizację zasady privacy by design),
 • wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych zgodnie z art. 24 RODO, w tym środków przewidzianych w art. 32 RODO.

2. Novdom sp. z o.o. jako Współadministrator wiodący jest zobowiązany do:

 • wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 oraz 14 RODO wobec podmiotów danych,
 • realizacji podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia skutecznego wykonywania przez podmioty danych przysługujących im praw,
 • zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zgodnie z art. 33 RODO,
 • zawiadamiania podmiotów danych o naruszeniach, zgodnie z art. 34 RODO,
 • dokonywania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych przed rozpoczęciem przetwarzania, zgodnie z art. 35 RODO,
 • przeprowadzania konsultacji z organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa pod lit. e. powyżej, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, zgodnie z art. 36 RODO.
 • zawierania w imieniu Współadministratorów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wydawania podmiotom przetwarzającym instrukcji, jeśli przetwarzanie będzie dotyczyć procesów objętych współadministrowaniem.
 • zapewnienia legalności transferu danych osobowych do państwa trzeciego.

3. SPV świadczą niezbędną pomoc w wykonywaniu przez Współadministratora wiodącego obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej, w szczególności poprzez:

 • przekazywanie na żądanie Współadministratora wiodącego informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania,
 • zgłaszanie Współadministratorowi wiodącemu każdego naruszenia w ciągu 24 godzin od stwierdzenia takiego naruszenia. Zgłoszenie powinno uwzględniać wszystkie informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO. Jeżeli – i w zakresie, w jakim informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, można ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki,
 • przekazywanie Współadministratorowi wiodącemu wszelkich informacji niezbędnych do wywiązania się z obowiązku zawiadamiania podmiotów danych o naruszeniu,
 • udzielanie wsparcia Współadministratorowi wiodącemu przy przeprowadzaniu oceny skutków dla ochrony danych, w tym poprzez udzielanie odpowiednich informacji o zastosowanych środkach ochrony danych,
 • przedstawianie Współadministratorowi wiodącemu informacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 RODO, przy konsultacjach z organem nadzorczym,
 • wspieranie Współadministratora wiodącego, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania podmiotów danych, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w tym prawa dostępu do danych,
 • niezwłoczne informowanie Współadministratora wiodącego o zapytaniach, wnioskach lub żądaniach pochodzących od podmiotów danych oraz innych osób fizycznych, krajowych lub unijnych organów administracji publicznej, w tym odpowiednich organów nadzoru oraz od sądów, a także o wszelkich kontrolach lub inspekcjach ze strony takich organów, związanych ze współadministrowaniem danymi osobowymi podmiotów danych.

4. Niezależnie od odpowiedzialności Współadministratora wiodącego w zakresie zapewnienia wykonywania przez podmioty danych przysługujących im praw, podmioty danych mogą wykonywać prawa przysługujące im na gruncie RODO wobec wszystkich Współadministratorów. W takich sytuacjach SPV jest zobowiązana niezwłocznie przekazywać żądanie podmiotu danych Współadministratorowi wiodącemu wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do zapewnienia jego realizacji.

Załącznik nr 1:

SPÓŁKI NALEŻĄCE DO GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVDOM SP. Z O.O.

BĘDĄCE WSPÓŁADMINISTRATORAMI DANYCH

NOVDOM sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000266103

NOVDOM 1 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000892612

NOVDOM 2 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000894163

NOVDOM 3 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000913976

NOVDOM 4 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000913410

NOVDOM 5 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000953734

NOVDOM 6 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000910119

NOVDOM 7 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000894212

NOVDOM 8 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000894309

NOVDOM 9 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000902958

NOVDOM 10 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000909189

NOVDOM 11 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000902940

NOVDOM 12 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000911261

NOVDOM 14 sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000953761

NOVDOM BALTIC sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 15B/2, 06-300 Przasnysz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000400945