Wypełnij
formularz

Polityka prywatności

Wstęp

Drogi Kliencie,

poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, które będą przetwarzane podczas użytkowania naszej strony internetowej (http://serwer205040.lh.pl) oraz celu ich przetwarzania. Niniejsze zasady ochrony prywatności oparte są o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które w dalszej części nazywać będziemy RODO oraz w oparciu Ustawę Prawo Telekomunikacyjne.

Administratorzy danych osobowych
Administratorami Twoich danych osobowych są:

NOVDOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przasnyszu, adresem siedziby: 06-300 Przasnysz ul. Żwirki i Wigury 15B lok.2., oraz inne spółki powiązane kapitałowo odpowiadające za poszczególne inwestycje budowlane, których pełna lista jest zamieszczona i aktualizowana pod adresem: https://novdom.pl/spolki

Skontaktuj się z nami
W sprawach ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod adresem: rodo@novdom.pl lub pisemnie na adres: 06-300 Przasnysz ul. Żwirki i Wigury 15B lok.2

Wspólne dla wszystkich administratorów podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych
Administratorzy częściowo wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych i w tym zakresie dochodzi do współadministrowania przez nich Twoimi danymi. Zasadnicza treść uzgodnień Współadministratorów określająca w szczególności podział odpowiedzialności za realizację Twoich praw znajdziesz pod adresem https://novdom.pl/spolki.

W każdym przypadku Administratorzy dokładają starań, aby zakres przetwarzanych Twoich danych osobowych był minimalny i adekwatny do wskazanych poniżej celów przetwarzania.

W tabeli poniżej wskazano cele przetwarzania, które są wspólne dla wszystkich Administratorów (objęte współadministrowaniem).

Lp.Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzaniaOkresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania
1.Przesyłanie – na podstawie Twojej zgody –  informacji handlowych o produktach i usługach Administratorów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną –prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na marketingu bezpośrednimOd momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od ostatniego działania marketingowego
2.Wysyłka NewsletteraArt. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną –prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na marketingu bezpośrednimOd momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
3.Wykorzystywanie – na podstawie Twojej zgody – telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług AdministratorówArt. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego –  prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na marketingu bezpośrednimOd momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od ostatniego działania marketingowego
4.Inne działania marketingowe bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznejArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów i osób trzecichDo momentu wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika lub wycofania zgody na wykorzystanie plików cookies
5.Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z działań o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.Okres przedawnienia roszczeń wynikających z łączącego nas stosunku prawnego (w tym umów)
6.Obsługa formularza kontaktowego na stronie internetowej novdom.pl – udzielanie odpowiedzi na zapytania klientówArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania klientów.Okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, nie dłużej niż 6 miesięcy od ostatniego kontaktu
7.Obsługa live chatu zamieszczonego na stronie internetowej novdom.pl – udzielanie odpowiedzi na zapytania klientówArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania klientów.Okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, nie dłużej niż 6 miesięcy od ostatniego kontaktu
8.Biuro obsługi klienta (obsługa infolinii)Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania klientówZapisy nagrań będą przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy.
9.Obsługa klienta (prowadzenie komunikacji za pośrednictwem pozostałych udostępnionych na stronie internetowej danych kontaktowych)Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania klientówDane będą przechowywane nie dłużej niż 6 miesięcy.

Odrębne dla każdej ze spółek podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych
Novdom Sp. z o.o. oraz inne spółki powiązane kapitałowo odpowiadające za poszczególne inwestycje mieszkaniowe realizują też odrębne cele przetwarzania danych osobowych swoich klientów.

Lp.Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzaniaOkresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania
1.Zawarcie i wykonywanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej i sprzedaży nieruchomości, w tym kontakt w sprawie zawarcia umowyArt. 6 ust. 1 lit. b RODO –  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.Od momentu zebrania danych osobowych związanych z zawartą umową przez czas trwania umowy
2.W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.Okres przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów)
3.Rozliczenie należności publicznoprawnych (w tym podatków) związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów oraz realizacja obowiązków rachunkowychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO z związku z przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki podatkowe oraz ustawą o rachunkowości –  przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym w którym upłynął termin płatności podatku.


Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
W ramach realizacji naszych zadań i celów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do różnych odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień. W tabeli poniżej przedstawiamy spis kategorii tych odbiorców.

Kategorie odbiorców danych osobowych
1. podmioty realizujące dla Administratorów usługi wspierające procesy biznesowe, a w szczególności firmy:
projektowe i budowlane,
księgowo-rozliczeniowe,
świadczące usługi IT,
związane z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością,
doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej,
wspierające marketing oraz sprzedaż produktów i usług,
kurierskie,
archiwizacyjne.
2. banki wykonujące na rzecz Administratorów czynności bankowe, w tym prowadzenie rachunków powierniczych
3. notariusze
4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

Transfer poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z korzystaniem z usług Tidio LLC dochodzi do transferu Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (do USA). Administratorzy zastosowali mechanizm zabezpieczający transfer poza EOG w postaci Standardowych Klauzul Umownych, o których kopię możesz się zwrócić do Administratorów pisząc na dane kontaktowe wskazane powyżej.

Jakie inne prawa Ci przysługują?
Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratorów.

1. Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, że jesteś uprawniony do uzyskania od Administratorów:

 • potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące,
 • a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych
Prawo do sprostowania danych polega na żądaniu przez osobę, której dane dotyczą:

 • sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych;
 • uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.

Żądając sprostowania powinieneś wykazać, ze dane osobowe Ciebie dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne.

Brak sprostowania lub uzupełnienia danych przez Administratora, uprawnia Cię do zwrócenia się do organu nadzorczego z wnioskiem o nakazanie administratorowi danych zadośćuczynienia żądaniu.

3. Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratorów, jeżeli:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat.

Masz też możliwości żądania, aby Administratorzy poinformowali innych administratorów danych, którym przekazali Twoje dane osobowe, że żądasz, by również ci inni Administratorzy usunęli wszelkie łącza do tych danych i kopie tych danych osobowych.

Usunięcie danych powinno polegać na zniszczeniu danych osobowych (lub nośników, na jakich znajdują się dane) lub takiej modyfikacji danych osobowych, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (np. zaczernienie).

Prawo do bycia zapomnianym doznaje jednak wyjątków opisanych w RODO. Zgodnie z RODO prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, jak i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Ograniczenie przetwarzania polega na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

Administratorzy Twoich danych osobowych są zobowiązani do ograniczenia przetwarzania danych w  następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw – na okres pozwalający Administratorom sprawdzić prawidłowość danych lub rozpatrzyć sprzeciw;
 • przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administratorzy nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych przez nich celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do przenoszenia danych
Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że posiadasz uprawnienie do:

 • otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
 • przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Prawo do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wtedy, gdy:

 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
 • jeżeli dane pochodzą od Ciebie,
 • a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • albo, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratorów. Chodzi tu o wszystkie te cele przetwarzania wskazane w tabelach powyżej, gdzie w kolumnie podstawy przetwarzania wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane opisane w wyżej wskazanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z powyższym prosimy Cię o uzasadnienie Twojego sprzeciwu tak, abyśmy mogli poznać Twoją szczególną sytuację i aby możliwe było nasze ustosunkowanie się do niej.

Dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał informację o podjętych przez nas działaniach w związku z Twoim sprzeciwem, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania. W szczególnych sytuacjach, gdy Twój sprzeciw będzie miał skomplikowany charakter, lub gdy będzie złożony razem z innymi żądaniami, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu o kolejne dwa miesiące. Zostaniesz o tym poinformowany w ciągu miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego
Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej albo zgodę na używanie urządzeń telekomunikacyjnych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania takich informacji na podane dane kontaktowe. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na wysyłce informacji handlowo-marketingowych w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (marketing bezpośredni).

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania we wskazanych wyżej celach na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym zakresie bez wnikania w zasadność Twojego sprzeciwu. W tej sytuacji, nie jest wymagane abyś uzasadniał swój sprzeciw.

Wykonanie Twojego prawa do sprzeciwu jest wolne od opłat.
Twój sprzeciw, możesz nam przedstawić:
pisemnie na adres korespondencyjny: 06-300 Przasnysz ul. Żwirki i Wigury 15B lok.2
​pod adresem e-mail: rodo@novdom.pl

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W każdym przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratorów narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?
Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dane przekazujesz nam wyrażając zgodę na kontakt marketingowy. Niemniej w sytuacji, gdy Twoje dane są nam potrzebne w celu zawarcia i wykonywania umowy, konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości zawarcia umowy. W szczególności dotyczy to umów związanych z nabywaniem nieruchomości  – rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych lub sprzedaży nieruchomości.

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystuje się profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych następuje ocena wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Jednak decyzje, jakie podejmujemy wobec Twojej osoby, w szczególności oferty, jakie Ci przedstawiamy lub reklamy jakie do Ciebie adresujemy, nie opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw?

 1. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:pisemnie na adres korespondencyjny: 06-300 Przasnysz ul. Żwirki i Wigury 15B lok.2pod adresem e-mail: rodo@novdom.pl
 2. Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administratorzy mogą:
 3. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 4. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Wykorzystanie plików cookies
Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Tobie większy komfort podczas przeglądania strony internetowej oraz umożliwia nam to wprowadzanie na niej ulepszeń. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem plików cookies danych osobowych w celach marketingowych, odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i tylko pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie plików cookie. W każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookies i wyłączyć działanie tej technologii.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z plików cookies prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookies dostępną na stronie internetowej https://novdom.pl/polityka-cookies

Prawo do zmian w polityce
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej i zmian w wymaganiach prawnych.